Picture of 0081 上德不德
第五期老子文化基础教育研习会推迟
by 0081 上德不德 - Saturday, 28 July 2012, 08:49 AM
 

通知:

第五期老子文化基础教育研习会的举办时间向后推迟,具体时间另行通知。
                                                 老子学院教务处
                                                     2012-7-25